Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS221.K11) ngày 28/12/2019

CBGD : Nguyễn Trọng Chỉnh
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS221)
Lớp : CS221.K11
Phòng : B1.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 28/12/2019