Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn Công nghệ phần mềm (SE104.K22) ngày 24/03/2020

CBGD : Đỗ Thị Thanh Tuyền
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Nhập môn Công nghệ phần mềm (SE104)
Lớp : SE104.K22
Phòng : B3.10
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 24/03/2020