Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cơ sở dữ liệu phân tán (IS211.K21) ngày 06/06/2020

CBGD : Nguyễn Hồ Duy Tri
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Cơ sở dữ liệu phân tán (IS211)
Lớp : IS211.K21
Phòng : B1.20
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 06/06/2020