Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều (IE402.K21) ngày 19/06/2020

CBGD : Phan Thanh Vũ
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều (IE402)
Lớp : IE402.K21
Phòng : B3.20
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 19/06/2020