Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Lập trình hướng đối tượng (IT002.K23) ngày 26/06/2020

CBGD : Đinh Nguyễn Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.K23
Phòng : C305
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 3
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 26/06/2020