Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kiểm chứng phần mềm (SE113.K21) ngày 04/07/2020

CBGD : Nguyễn Thị Thanh Trúc
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Kiểm chứng phần mềm (SE113)
Lớp : SE113.K21
Phòng : B3.12
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 04/07/2020