Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình mạng căn bản (NT106.K21.ANTT) ngày 17/07/2020

CBGD : Trần Hồng Nghi
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Lập trình mạng căn bản (NT106)
Lớp : NT106.K21.ANTT
Phòng : B6.12
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 7
Thứ : 6 , ngày 17/07/2020