Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Triết học Mác – Lênin (SS007.K25) ngày 04/07/2020

CBGD : Nguyễn Thị Hồng Hoa
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Triết học Mác – Lênin (SS007)
Lớp : SS007.K25
Phòng : B4.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 04/07/2020