Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hướng đối tượng (IT002.K25) ngày 14/07/2020

CBGD : Trần Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.K25
Phòng : B3.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 3
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 14/07/2020