Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Ngôn ngữ lập trình Java (SE330.K21.1) ngày 06/07/2020

CBGD : Lê Thanh Trọng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Ngôn ngữ lập trình Java (SE330)
Lớp : SE330.K21.1
Phòng : A213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 06/07/2020