Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Thiết kế và phân tích thực nghiệm (DS304.K21) ngày 11/07/2020

CBGD : Đỗ Trọng Hợp
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Thiết kế và phân tích thực nghiệm (DS304)
Lớp : DS304.K21
Phòng : B3.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 3
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 11/07/2020