Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Hệ điều hành (IT007.K26) ngày 04/07/2020

CBGD : Lầu Phi Tường
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Hệ điều hành (IT007)
Lớp : IT007.K26
Phòng : C205
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 04/07/2020