Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210.K21) ngày 14/07/2020

CBGD : Trần Tuấn Dũng
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụng (NT210)
Lớp : NT210.K21
Phòng : B5.08
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 14/07/2020