Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Bảo mật Internet (NT405.M21.1) ngày 17/06/2022

CBGD : Tô Nguyễn Nhật Quang
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Bảo mật Internet (NT405)
Lớp : NT405.M21.1
Phòng : B1.16
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 8
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 17/06/2022