Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di động (CS526.M21) ngày 14/05/2022

CBGD : Phạm Nguyễn Trường An
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di động (CS526)
Lớp : CS526.M21
Phòng : B3.16
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 14/05/2022