Skip to content Skip to navigation

Thông báolịch học ONLINE vì Giảng viên bị cách ly do COVID Công nghệ .NET (SE310.M21) ngày 14/05/2022

CBGD : Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Công nghệ .NET (SE310)
Lớp : SE310.M21
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 7 , ngày 14/05/2022