Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di động (CS526.M21) ngày 16/06/2022

CBGD : Phạm Nguyễn Trường An
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di động (CS526)
Lớp : CS526.M21
Phòng : B4.16
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 5 , ngày 16/06/2022