Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Máy học (CS114.M21) ngày 15/06/2022

CBGD : Phạm Nguyễn Trường An
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Máy học (CS114)
Lớp : CS114.M21
Phòng : B3.16
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 15/06/2022