Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Giới thiệu ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (NT005.N12) ngày 05/10/2022

CBGD : Nguyễn Khánh Thuật
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Giới thiệu ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu (NT005)
Lớp : NT005.N12
Phòng : B3.20
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 05/10/2022