Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207.N11.ATTT) ngày 07/12/2022

CBGD : Nguyễn Duy
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207)
Lớp : NT207.N11.ATTT
Phòng : B5.10
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 07/12/2022