Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112.N11) ngày 01/12/2022

CBGD : Huỳnh Thị Thanh Thương
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Phân tích và thiết kế thuật toán (CS112)
Lớp : CS112.N11
Phòng : B4.12
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 5 , ngày 01/12/2022