Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Thị giác máy tính nâng cao (CS331.N21) ngày 25/03/2023

CBGD : Lê Minh Hưng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Thị giác máy tính nâng cao (CS331)
Lớp : CS331.N21
Phòng : B6.04
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 7 , ngày 25/03/2023