Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Pháp luật đại cương (SS006.N23) ngày 22/03/2023

CBGD : Nguyễn Lê Mỹ Kim
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Pháp luật đại cương (SS006)
Lớp : SS006.N23
Phòng : B5.12
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 7
Thứ : 4 , ngày 22/03/2023