Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Xác suất thống kê (MA005.N26) ngày 21/03/2023

CBGD : Phùng Minh Đức
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Xác suất thống kê (MA005)
Lớp : MA005.N26
Phòng : B4.10
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 3 , ngày 21/03/2023