Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Tư tưởng Hồ Chí Minh (SS003.N23) ngày 21/03/2023

CBGD : Trương Thị Mai
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Tư tưởng Hồ Chí Minh (SS003)
Lớp : SS003.N23
Phòng : B5.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 2
Thứ : 3 , ngày 21/03/2023