Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Chuyên đề E-commerce (SE331.N21) ngày 09/06/2023

CBGD : Nguyễn Minh Hằng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Chuyên đề E-commerce (SE331)
Lớp : SE331.N21
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 09/06/2023