Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 2 (ENG02.N27) ngày 01/06/2023

CBGD : Nguyễn Trang Nhung
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 2 (ENG02)
Lớp : ENG02.N27
Phòng : A323
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 01/06/2023