Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 AI ứng dụng trong mạng và truyền thông (NT539.N21.1) ngày 08/06/2023

CBGD : Nguyễn Xuân Hà
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : AI ứng dụng trong mạng và truyền thông (NT539)
Lớp : NT539.N21.1
Phòng : B1.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 5 , ngày 08/06/2023