Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kinh tế chính trị Mác – Lênin (SS008.N21) ngày 30/05/2023

CBGD : Nguyễn Thị Đông
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Kinh tế chính trị Mác – Lênin (SS008)
Lớp : SS008.N21
Phòng : B6.12
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 30/05/2023