Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kinh tế chính trị Mác – Lênin (SS008.N22) ngày 03/06/2023

CBGD : Nguyễn Thị Đông
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Kinh tế chính trị Mác – Lênin (SS008)
Lớp : SS008.N22
Phòng : B7.02
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 7
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 03/06/2023