Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp (EC201.N21) ngày 06/06/2023

CBGD : Trình Trọng Tín
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp (EC201)
Lớp : EC201.N21
Phòng : B1.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 3 , ngày 06/06/2023