Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Nhập môn Thị giác máy tính (CS231.N21.1) ngày 08/06/2023

CBGD : Nguyễn Vinh Tiệp
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn Thị giác máy tính (CS231)
Lớp : CS231.N21.1
Phòng : B3.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 08/06/2023