Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cơ sở dữ liệu phân tán (IS211.O12) ngày 18/09/2023

CBGD : Nguyễn Hồ Duy Tri
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Cơ sở dữ liệu phân tán (IS211)
Lớp : IS211.O12
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 2 , ngày 18/09/2023