Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Thiết kế hệ thống số với HDL (CE213.O13) ngày 18/09/2023

CBGD : Phạm Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Thiết kế hệ thống số với HDL (CE213)
Lớp : CE213.O13
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 2 , ngày 18/09/2023