Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Giới thiệu ngành Kỹ Thuật Máy tính (CE005.O12) ngày 18/09/2023

CBGD : Trần Ngọc Đức
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Giới thiệu ngành Kỹ Thuật Máy tính (CE005)
Lớp : CE005.O12
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 18/09/2023