Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Công nghệ Dữ liệu lớn (IE212.O11.LT.1) ngày 12/01/2024

CBGD : Nguyễn Hiếu Nghĩa
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Công nghệ Dữ liệu lớn (IE212)
Lớp : IE212.O11.LT.1
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 2
Thứ : 6 , ngày 12/01/2024