Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội (IE403.O11.LT) ngày 11/01/2024

CBGD : Nguyễn Thành Luân
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội (IE403)
Lớp : IE403.O11.LT
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 2
Thứ : 5 , ngày 11/01/2024