Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 2 (ENG02.O210) ngày 19/02/2024

CBGD : Tất Dương Khánh Linh
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 2 (ENG02)
Lớp : ENG02.O210
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 19/02/2024