Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Thiết kế giao diện người dùng (IE106.O21) ngày 23/02/2024

CBGD : Huỳnh Văn Tín
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Thiết kế giao diện người dùng (IE106)
Lớp : IE106.O21
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 23/02/2024