Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Tư duy tính toán cho Khoa học dữ liệu (DS107.O21) ngày 24/02/2024

CBGD : Nguyễn Văn Kiệt
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Tư duy tính toán cho Khoa học dữ liệu (DS107)
Lớp : DS107.O21
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 7 , ngày 24/02/2024