Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118.O21) ngày 23/02/2024

CBGD : Trần Hồng Nghi
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118)
Lớp : NT118.O21
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 23/02/2024