Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn ứng dụng di động (SE114.O22) ngày 23/02/2024

CBGD : Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Nhập môn ứng dụng di động (SE114)
Lớp : SE114.O22
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 6 , ngày 23/02/2024