Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Mạng xã hội (IS353.O22) ngày 23/02/2024

CBGD : Nguyễn Thị Kim Phụng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Mạng xã hội (IS353)
Lớp : IS353.O22
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 6 , ngày 23/02/2024