Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Quản lý dự án công nghệ thông tin (IS208.O22.2) ngày 22/04/2024

CBGD : Lê Võ Đình Kha
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Quản lý dự án công nghệ thông tin (IS208)
Lớp : IS208.O22.2
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 22/04/2024