Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cấu trúc rời rạc (MA004.O214) ngày 30/05/2024

CBGD : Hà Mạnh Linh
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Cấu trúc rời rạc (MA004)
Lớp : MA004.O214
Phòng :
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 5 , ngày 30/05/2024