Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình mạng căn bản (NT106.O22.1) ngày 03/06/2024

CBGD : Nguyễn Văn Bảo
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Lập trình mạng căn bản (NT106)
Lớp : NT106.O22.1
Phòng : B3.08
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 03/06/2024