Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn mạng máy tính (IT005.O22.1) ngày 01/06/2024

CBGD : Nguyễn Văn Bảo
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Nhập môn mạng máy tính (IT005)
Lớp : IT005.O22.1
Phòng : B2.20
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 01/06/2024