Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù ONLINE Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (SS010.O26) ngày 13/06/2024

CBGD : Trịnh Thị Phượng
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (SS010)
Lớp : SS010.O26
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 13/06/2024