Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hướng đối tượng (IT002.O211) ngày 12/06/2024

CBGD : Nguyễn Duy Khánh
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.O211
Phòng : B1.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 3
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 12/06/2024