Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Bảo mật web và ứng dụng (NT213.O21.ANTT.1) ngày 14/06/2024

CBGD : Ngô Đức Hoàng Sơn
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Bảo mật web và ứng dụng (NT213)
Lớp : NT213.O21.ANTT.1
Phòng : B2.16
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 14/06/2024